مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader98

شمع را می سازند تا بسوزد اما معلم میسوزد تا بسازد .( روزت مبارک ای معلم)
این روز ها مردم قیمت همه چیز را می دانند ولی ارزش هیچ چیز را نمی دانند .
و کارم را به خدا می سپارم...
موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است