اسناد بنیادین

کد رهگیری
توضیحات فایل فایل  
اهداف دوره تحصیلی متوسطه دوره دوم -اهداف دوره متوسطه.pdf
مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش -msvbat_shorae_alee1392.pdf
سندچشم انداز 20 ساله -20years.pdf
برنامه درس ملی -برنامه درس ملی.pdf
سند تحول بنیادین -سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (2).pdf