مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است