مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

جلسه توجیهی پروژه رویکرد نوین آموزشی مجتمع آموزشی دانشگاه 19شیراز خرداد

        جلسه پروژه رویکرد نوین آموزشی مجتمع ، با حضور اساتید محترم دانشگاه شیراز جناب  دکتر حسین چاری ، دکتر اعتماد و سر  کار خانم دکتر البرزی و همچنین کلیه مدیران و معاونین مجتمع آموزشی در سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه دانشگاه 19 خرداد  IMG 6947 Copy