اخبار تصویری روز دوشنبه 11 آذر دبیرستان پسرانه دانشگاه دوره دوم

بنام خدا

روز دوشنبه 11 آذر جلسه شورای  انجمن - مسابقه فینال فوتبال مدرسه وجلسه دیدار اولیاء با معلمان برگزار شد

IMG 1290 CopyIMG 1299 CopyIMG 1245 CopyIMG 1250 CopyIMG 1253 CopyIMG 1256 Copy 


چاپ