برگزاری جلسه مدیران مدارس متوسطه دوره دوم غیردولتی ناحیه 2 شیراز با حضور معاونت محترم و کارشناس مسئول آموزش متوسطه ناحیه

روز چها ر شنبه 16 بهمن در محل دفتر مجتمع  دانشگاه شیراز جلسه مدیران مدارس غیر دولتی  دوره دوم   ناحیه با حضور معاونت و کارسناس مسئول آموزش متوسطه ناحیه 2  شیراز آقایان موسوی برگزار گردیدIMG 2220 CopyIMG 2218 CopyIMG 2221 CopyIMG 2222 CopyIMG 2226 CopyIMG 2227 CopyIMG 2228 CopyIMG 2229 Copy   


چاپ