جلسه شورای دبیران بهمن ماه

 بنام خدا

روز دوشنبه 28 بهمن ماه جلسه شورای دبیران در دفتر دبیرستان پسرانه دانشگاه  تشکیل شد

IMG 2420 CopyIMG 2422 CopyIMG 2423 CopyIMG 2425 CopyIMG 2426 CopyIMG 2427 CopyIMG 2428 CopyIMG 2430 CopyIMG 2433 CopyIMG 2434 Copy

IMG 2421 Copy


چاپ