بازدید قائم مقام وحراست محترم دانشگاه از مجتمع آموزشی دانشگاه واقع در قم آباد

IMG 3154 Copy

    روز چهارشنبه 5 شهریور قائم مقام دانشگاه جناب آقای دکتر افشاری فر ، و جناب آقای دکتر محمدی  حراست دانشگاه شیراز در رابطه با امنیت برگزاری آزمون های کنکور از مجتمع آموزشی دانشگا شیراز واقع در قم آباد بازدید نمودند

Slider

چاپ