تقدیر و تشکر از انجمن اولیاء و مربیان سال قبل (99-98)

IMG 3476 Copy

 در روز یکشنبه 11 آبان ماه در دومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان از اعضاء انجمن سال قبل تقدیر و تشکر گردید  

Slider

چاپ