مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

باز گشایی مدرسه به صورت ترکیبی ( نصف حضوری نصف غیر حضوری )

WhatsApp Image 2021 11 27 at 09.01.43 Copy

 

WhatsAppImage2021-11-27at090139Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901431Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901432Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090143Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901491Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090144Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090217Copy
WhatsAppImage2021-11-27at085434Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901371Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901452Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901501Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090150Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901451Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901462Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901502Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901361Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090137Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090141Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090148Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090149Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901441Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901381Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901401Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090140Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090146Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090138Copy
WhatsAppImage2021-11-27at0901362Copy
WhatsAppImage2021-11-27at090147Copy
WhatsAppImage2021-11-28at104108Copy
WhatsAppImage2021-11-28at104111Copy
WhatsAppImage2021-11-28at104103Copy
WhatsAppImage2021-11-28at1041101Copy
WhatsAppImage2021-11-28at104109Copy
WhatsAppImage2021-11-28at104101Copy
WhatsAppImage2021-11-28at104110Copy
WhatsAppImage2021-11-28at1041081Copy