مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

دیدار دبیران با اولیاء 8 آذر

IMG 7631 Copy

 

 

 
IMG_7590Copy
IMG_7602Copy
IMG_7617Copy
IMG_7592Copy
IMG_7591Copy
IMG_7619Copy
IMG_7595Copy
IMG_7606Copy
IMG_7607Copy
IMG_7621Copy
IMG_7626Copy
IMG_7618Copy
IMG_7631Copy
IMG_7616Copy
IMG_7632Copy
IMG_7649Copy
IMG_7609Copy
IMG_7655Copy
IMG_7644Copy
IMG_7605Copy
IMG_7656Copy
IMG_7653Copy
IMG_7570Copy
IMG_7584Copy
IMG_7637Copy
IMG_7573Copy
IMG_7567Copy
IMG_7630Copy
IMG_7658Copy
IMG_7635Copy
IMG_7647Copy