مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاری آزمون های جامع پایه های دهم یازدهم و دوزازدهم ( حضوری)21و 22آذر 1400

 

WhatsApp Image 2021 12 12 at 12.47.15 1 Copy

WhatsAppImage2021-12-12at1247141Copy
WhatsAppImage2021-12-12at124602Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1247142Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1247151Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1247152Copy
WhatsAppImage2021-12-12at124714Copy
WhatsAppImage2021-12-12at124715Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1247161Copy
WhatsAppImage2021-12-13at102557Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1247171Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1247181Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1247182Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1247172Copy
WhatsAppImage2021-12-13at1025581Copy
WhatsAppImage2021-12-12at124718Copy
WhatsAppImage2021-12-13at1025571Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1246011Copy
WhatsAppImage2021-12-12at124717Copy
WhatsAppImage2021-12-12at124716Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1246012Copy
WhatsAppImage2021-12-13at1025582Copy
WhatsAppImage2021-12-12at124600Copy
WhatsAppImage2021-12-13at102559Copy
WhatsAppImage2021-12-12at124719Copy
WhatsAppImage2021-12-12at124601Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1246001Copy
WhatsAppImage2021-12-12at1247162Copy
WhatsAppImage2021-12-13at102558Copy