مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

چهارمین جلسه انجمن اولیاء و مربیان 30 آذر ماه

IMG 7693 Copy

 

IMG_7698Copy
IMG_7691Copy
IMG_7692Copy
IMG_7693Copy
IMG_7694Copy
IMG_7701Copy
IMG_7699Copy
IMG_7697Copy
IMG_7695Copy
IMG_7700Copy
IMG_7696Copy