مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

پنجمین جلسه شورای دبیران (حضوری در دفتر مجتمع) 29 دی ماه

IMG 7752 Copy

 

IMG_7752Copy
IMG_7750Copy
IMG_7761Copy
IMG_7753Copy
IMG_7760Copy
IMG_7759Copy
IMG_7746Copy
IMG_7757Copy
IMG_7747Copy
IMG_7745Copy
IMG_7748Copy
IMG_7751Copy
IMG_7754Copy
IMG_7749Copy
IMG_7756Copy
IMG_7758Copy