مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

پنجمین جلسه انجمن اولیاءو مربیان 5 بهمن

IMG 7845 Copy

 

IMG_7843Copy
IMG_7845Copy
IMG_7842Copy
IMG_7844Copy
IMG_7846Copy
IMG_7840Copy
IMG_7841Copy