مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

ششمین جلسه شورای دبیران شنبه 14 اسفند 1400

IMG 8010 Copy

 

 

IMG_8016Copy
IMG_8011Copy
IMG_8010Copy
IMG_8014Copy
IMG_8015Copy