مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

پنجمین جلسه شورای دانش آموزی 16 اسفند 1400

IMG 8018 Copy

 

IMG_8021Copy
IMG_8022Copy
IMG_8026Copy
IMG_8024Copy
IMG_8025Copy
IMG_8028Copy
IMG_8027Copy
IMG_8031Copy
IMG_8017Copy
IMG_8019Copy
IMG_8018Copy
IMG_8029Copy