تقدیر از دانش آموزان گروه تأتر دبیرستان وکسب مقام اول استان وراهیابی به مرحله کشوری

IMG 4121 Copy

 

IMG 4115 Copy


چاپ