تقدیرشرکت هواپیمایی ماهان از پژوهشگرصنعت هوانوردی

 

photo 2018 12 15 08 32 34

شرکت هواپیمایی ماهان ازدانش آموز دبیرستان دانشگاه دوره دوم به جهت تحقیق ومطالعات میدانی درزمینه ی ماشین فرود اضطراری چرخ هواپیما(ELGC) تقدیر به عمل آورد. 

 

 


چاپ