برگزاری امتحانات نوبت اول دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

تاریخ: 1397-09-19

امتحانات نوبت اول دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم ازتاریخ 97/10/5 دیماه شروع وتا پایان دیماه ادامه دارد.


چاپ