این روز ها مردم قیمت همه چیز را می دانند ولی ارزش هیچ چیز را نمی دانند .


چاپ