شمع را می سازند تا بسوزد اما معلم میسوزد تا بسازد .( روزت مبارک ای معلم)


چاپ