تجلیل از برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری

روز دوشنبه سوم دیماه  در  مراسمی  از  برگزیدگان مسابقات فرهنگی  هنری  تجلیل به عمل آمد .


چاپ