آموزش پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر توسط جناب آقای محکم

در  روز سه شنبه  18  دیماه  جمعی  از اولیاء محترم در  جلسه آموزشی پیش گیری از  سوء مصرف مواد مخدر  که توسط استاد  برجسته در  این زمینه ، جناب  آقای  محکم برگزار  شد شرکت نمودند  .IMG 4828 Copy


چاپ