تشکیل اولین جلسه انجمن و اولیاءو مربیان

به نام خدا - اولین جلسه انجمن اولیاءو مربیان دبیرستان پس از انتخابات ،روز دوشنبه 5 آبان ماه در دفتر مجتمع با حضور همه اعضاء جدید تشکیل شد و پس از ارائه  گزارش توسط مدیر مجتمع جناب آقای توکل با خدا و تقدیر و تشکر از همکاری خوب انجمن سابق مسئولیت اعضاء جدید انجمن مشخص گردید       سال تحصیلی 1400-1399IMG 3454 CopyIMG 3455 CopyIMG 3462 CopyIMG 3457 CopyIMG 3458 CopyIMG 3459 CopyIMG 3461 Copy .


چاپ