برگزاری امتحانات مستمر ماهانه

 درپایان هرماه امتحانات مستمر درتمام پایه ها برگزارمی گردد.ونتیجه ی آزمون در اختیاردانش آموزان قرارمی گیرد.

 

 


چاپ