موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است